Όλες οι προσφορές και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται μπορούν να επεκταθούν, τροποποιηθούν ή εν μέρει ή πλήρως να διαγραφούν από τον συντάκτη χωρίς ανακοίνωση.

Ο συντάκτης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο συνδεδεμένων links άλλων ιστοσελίδων - εκτός αν έχει πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και είναι σε θέση να αποτρέψει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του από το να επισκεφτεί αυτές τις ιστοσελίδες. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποσπάσεις ή μηνύματα που δημοσιεύονται από τους χρήστες των συζητήσεων, βιβλίων επισκεπτών ή των καταλόγων αλληλογραφίας που παρέχονται στην ιστοσελίδα του.

Διατηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε υλικό δημιουργείται από το συντάκτη της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή χρήση αντικειμένων όπως διαγράμματα, ήχοι ή κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συντάκτη.